• กรอกโดเมน
  • เลือกความต้องการ
  • เลือกแพคเกจ
  • กรอกข้อมูลผู้ถือครองโดเมน
  • Auth Code
  • กรอกรายละเอียดของท่าน

โปรดระบุโดเมนที่ท่านต้องการสั่งซื้อ

โปรดระบุชื่อโดเมนก่อนดำเนินการขั้นตอนถัดไป

โปรดระบุความต้องการ

โปรดเลือกแพคเกจ

บาท

โปรดกรอกรายละเอียดผู้ถือครองโดเมน

โปรดกรอก Auth Code (ถ้ามี)

สรุปรายการสั่งซื้อ เลขที่

รายการ/Description จำนวน/Quanlity ราคา/Price จำนวนเงิน/Amount
- - - -
Domain Name : - - - -
รวมเงิน/Amount - บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม/vat 7% - บาท
รวมทั้งสิ้น/Net Amount - บาท

gg